REGULAMIN POBYTU W DWORKU

Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych gości.

1. PRZEDMIOT REGULAMINU
 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Dworku i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w obiekcie. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Dworku Romanowski.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji Dworku, w każdym pokoju hotelowym, a także na stronie obiektu – www.dworek.romanowski.pl

 

2. DOBA HOTELOWA
 1. Pokój w Dworku wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00 dnia następnego.
 3. Gość hotelowy powinien określić czas pobytu a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Rezerwacje w Dworku Romanowski zachowują ważność do godz. 24:00 planowanego dnia przyjazdu
 5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 6. Obiekt uwzględni życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 7. Anulowanie rezerwacji pobytu bez ponoszenia kosztów finansowych rezerwacji powinno nastąpić:
  • w przypadku grup zorganizowanych do godz. 10.00, w przeddzień, na który była dokonana rezerwacja;
  • w przypadku gości indywidualnych do godz. 16.00, w przeddzień, na który była dokonana rezerwacja.
 8. W przypadku braku przybycia bez anulowania rezerwacji lub anulowania pobytu po upływie powyższego terminu rezerwujący ponosi 100% wartości rezerwowanego pobytu.

 

3. REZERWACJA I MELDUNEK
 1. Goście hotelowi podlegają obowiązkowi meldunkowemu, na podstawie dowodu tożsamości lub paszportu, przy czym obiekt zastrzega możliwości weryfikacji treści wpisanych do karty meldunkowej z ID, dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 2. Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 8.00 do 22.00, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w recepcji.
 3. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa hotelowego po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny z cennika dostępnego w recepcji Dworku.
 4. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 5. W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju do godziny 18:00 w dniu przyjazdu lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Dworku, zaliczka nie zostaje zwrócona.
 6. Obiekt zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu pre-autoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.
 7. W pokoju wieloosobowym pozostałe miejsca mogą być wynajęte na życzenie lub za zgodą Gościa hotelowego wynajmującego ten pokój.
 8. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, obiekt nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

 

4. USŁUGI
 1. Dworek Romanowski świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 2. Dworek obowiązany jest zapewnić:
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gości;
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu;
  • profesjonalną, uprzejmą i sprawną obsługę w zakresie świadczonych usług
  • śniadanie indywidualne lub w formie stołu szwedzkiego w przypadku powyżej 8 osób przebywających w hotelu;
  • parking;
  • strefę relaksu ( sauna, basen, jacuzzi) w godzinach funkcjonowania obiektu
  • Wi-Fi;
  • usługę sprawną pod względem technicznym – w przypadku wystąpienia usterek, które nie mogą być usunięte, obiekt dołoży starań aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności;
  • obiekt zobowiązuje się bezzwłocznie reagować na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń obiektu oraz czystości i porządku w hotelu przez podjęcie czynności mających na celu natychmiastowe usunięcie usterek i braków.
 3. Na życzenie Gości hotel świadczy nieodpłatnie dodatkowe usługi:
  • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą;
  • budzenie o wyznaczonej godzinie;
  • przechowywanie bagażu gości zameldowanych w hotelu;
  • udostępnianie w wyznaczonym miejscu żelazka oraz deski do prasowania;

 

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI
 1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i zniszczenie wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.
 3. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz w recepcji.
 4. Zachowanie gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 5. Obiekt może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub gości albo też w inny sposób zakłócił funkcjonowanie obiektu.
 6. Obiektowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do obiektu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.
 7. W przypadku stwierdzenia palenia papierosów w pokoju bądź łazience będzie naliczona kara za dodatkowe pranie firan, tapicerki, pościeli, itp. ( podwójna równowartość doby hotelowej).
 8. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju stosowania otwartego ognia np. świeczek, używania żelazek, elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 9. W Dworku akceptujemy pobyt zwierząt za dodatkową opłatą i tylko w wybranych pokojach. Opiekun zwierzęcia zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania podpunktu dotyczącego przebywania zwierząt w Dworku.
 10. CISZA NOCNA
  1. W Obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 07:00 dnia następnego.
  2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Dworku nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Dworek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę. W przypadku znacznego naruszania ciszy nocnej, Dworek zastrzega sobie prawo do niewypłacenia ekwiwalentu za resztę pobytu ( jeżeli był opłacony z góry) w ramach pokrycia strat.

 

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU
 1. Dworek ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez gości w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego.
 2. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową, lub artystyczną jest istotnie ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną złożone do depozytu w recepcji.
 3. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody bezpośrednio po jej stwierdzeniu.
 4. Odpowiedzialność Dworku z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do Dworku regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność obiektu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Dworek ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu Dworku albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 5. Dworek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

 

7. ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH
 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na adres przez niego wskazany.
 2. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

 

8. CISZA NOCNA
 1. W hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 6.00 rano dnia następnego.

 

9. REKLAMACJE
 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

 

10. DODATKOWE INFORMACJE
 1. Należność za pobyt w hotelu oraz inne należności tj. opłaty za rozmowy telefoniczne, usługi dodatkowe, opłaty za szkody pobiera wyłącznie kasa recepcji.
 2. Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego podawane jest na sali śniadaniowej od godz. 8:00 do godz. 10:00. W przypadku małej ilości Gości podawane są indywidualne zestawy śniadaniowe.
 3. Śniadania i obiadokolacje spożywane są na terenie restauracji. Zabrania się wynoszenia jedzenia z restauracji.
 4. Z restauracji nie wolno wynosić naczyń oraz innych rzeczy jak również spożywać własnego jedzenia i alkoholu.
 5. Dla gości hotelowych Basen, sauna oraz jacuzzi są czynne w godzinach 7:30-22:30 przez siedem dni w tygodniu. Dla gości zewnętrznych, nie przebywających w obiekcie na noc, basen jest czynny w godzinach 7:30-21:00. Hotel zastrzega zmianę godzin funkcjonowania Basenu w dni świąteczne i wolne od pracy.
 6. Dzieci mogą przebywać w strefie basenowej wyłącznie z opiekunem. Do strefy basenowej nie wolno wchodzić w stanie nietrzeźwości oraz z żywnością i szklaną zastawą. Nie wolno wnosić ostrych narzędzi, które mogą uszkodzić elementy struktury urządzeń na basenie, oraz mienie innych gości obiektu. Dworek Romanowski zastrzega sobie prawo odmówienia wstępu do basenu osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 7. Nagła awaria jednego z urządzeń, o którym mowa w § 10 pkt. 5 i w związku z tym zdarzeniem brak możliwości korzystania z usługi, do wykonania której urządzenie jest konieczne, nie obliguje Gościa do żądania odszkodowania lub zwrotu kosztów z tytułu tejże awarii.
 8. Goście hotelowi mogą skorzystać odpłatnie z:
  • usługi prania; ( 20 zł )
  • kompletu dodatkowej pościeli; ( 20 zł )

 

11. POSTANOWIENIA DODATKOWE
 1. W Dworku akceptujemy zwierzęta. W ramach pobytu ze zwierzętami, goście obowiązani są do pilnowania swojego pupila, aby nie zagrażał oraz nie przeszkadzał w pobycie innym gościom hotelowym. Zwierzęta nie są akceptowane puszczane wolno w obiekcie, zwłaszcza w sali restauracyjnej.
 2. W Dworku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.
 3. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Roman Romanowski Przedsiębiorstwo Romanowski, Sędławki 24, 11-200 Bartoszyce NIP 743 000 11 70, dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Dworku, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Dworek. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 5. Zakazuje się prowadzenia na terenie Dworku akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 6. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Dworku, powodowania nieprzyjemnych zapachów oraz stwarzania sytuacji, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości hotelowych.
 7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dworek Romanowski dokłada wszelkich starań, aby dane gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO).

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Roman Romanowski Przedsiębiorstwo Romanowski z siedzibą w Sędławki 24, 11-200 Bartoszyce NIP 743 000 11 70;
 2. celem przetwarzania jest:
  1. obsługa składanych zapytań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
  2. rezerwacja pokoju hotelowego – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
  3. realizacja umowy usługi hotelarskiej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  4. marketing usług administratora danych osobowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą;
  5. zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w hotelu i restauracji poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 3. dane osobowe przechowywane będą:
  1. dotyczące składanych zapytań – przez okres 30 dni;
  2. dotyczące rezerwacji – przez okres 12 miesięcy od daty dokonania rezerwacji;
  3. dotyczące realizacji umowy o usługi hotelarskiej – przez okres 5 lat od licząc od końca roku w którym, w którym miał miejsce pobyt w hotelu;
  4. przetwarzane w celach marketingowych – do odwołania zgody, osoby której dane dotyczą lub do ustania przyczyny biznesowej;
  5. w systemach monitoringu wizyjnego – przez 30 dni.
 4. odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1. dostawca platformy rezerwacji usług hotelarskich;
  2. firmy świadczące usługi marketingowe;
  3. dostawca aplikacji służącej do rozsyłania informacji handlowych;
  4. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – dotyczy celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub realizacji umowy usługi hotelarskiej, a w zakresie na który została wyrażona zgoda – posiada również Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować
  1. odmową realizacji usługi hotelarskiej – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy usługi hotelarskiej;
  2. odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji pokoju;
Pani/Pana dane nie będą profilowane.